QCVC
Kommittéer
Vetenskaplig verksamhet
Central hall
Allmän information
FAC
  De tematiska områdena
  Instruktioner för presentatörer

 Instruktioner för föreläsare

 Forum
  Allmän information
 REFACIN
 Sponsorer

Dessa instruktioner är avsedda för föreläsare och presentatörer vid rundabordkonferenserna som deltar i QCVC. De är uppdelade i Texter, Stillbilder, Rörliga bilder (dynamiska), Presentationer i Power Point/Open Office och liknande.

Genom att följa dem under förberedelserna inför föreläsningen eller presentationen underlättas redigering och publicering och riskerna för misstag minskar.

Vi föreslår att du skriver ut dem för att använda dem som vägledning då du förbereder materialet. Föreläsningarna och presentationerna kommer att redigeras och publiceras på webben och innan de görs tillgängliga för allmänheten, kommer föreläsaren eller presentatören att informeras om adressen så att han/hon kan ta del av materialet och göra en kvalitetskontroll.

Har du några frågor eller förslag går det bra att skriva till qcvc-consult@fac.org.ar. På samma adress kan man ställa frågor om skanning och bildhantering m.m.

Allt material skickas till send-conf@fac.org.ar och utöver materialet som ska publiceras, skall en kortfattad meritförteckning (10 rader) och ett fotografi på författaren/författarna bifogas.

Viktigt: Alla inskickade dokument ska vara för PC (ej McIntosh).

Texter

Föreläsningarna och presentationerna kan skickas på vilket som helst av kongressens officiella språk: spanska, portugisiska och engelska. I de fall där föreläsningen eller presentationen är på spanska eller portugisiska, rekommenderas att man även skickar en version på engelska.

När man skickar in föreläsnings- och presentationsmaterial, måste man separera texten från bilderna och skicka dessa via e-post som bifogade filer i sitt ursprungliga format.

 • exten ska skickas som .DOC, .SXW eller (helst) .RTF-filer
 • Källa och format:
  • Rubrik: Arial 14, svart, skrivet med stora och små bokstäver
  • Författare: Arial 12, svart, normal
  • Ursprung: Arial 10, normal
  • Referat: Arial 10, normal, enkelt radavstånd
  • Bildrubriker: Arial 8, normal, enkelt radavstånd (se nedan)
  • Citat i texten hämtat ifrån böcker: Arial 8, normal, inom parentes
  • Litteraturförteckning: Arial 8, normal, enkelt radavstånd.

Bilder

Bilderna kan vara stillbilder, exempelvis diagram och fotografier, eller rörliga (dynamiska), exempelvis som videoinspelningar av ekokardiografier, angiografier, ventrikulografier m.m.

 • Stillbilder
  • Stillbilderna ska vara separerade ifrån texten och skickade som bifogade dokument i eget format.
  • Bildformat: endast i formaten .JPG eller .GIF
  • Bildrubrikerna skall ligga i samma dokument som texten, i formatet .DOC, .SXW eller (helst) .RTF, och komma efter litteraturförteckningen.
  • Om bilderna ska vara skannade, ska upplösningen vara högst 150 dpi.
  • Den maximala storleken i pixlar: bredd 600, höjd 450 (om de är bredare och/eller högre så överväg möjligheten att dela upp dom)
 • Rörliga bilder
  • De rörliga (dynamiska) bilderna ska vara separerade ifrån texten och skickade som bifogade filer i sitt originalformat.
  • Bildrubrikerna skall ligga i samma dokument texten, i formatet .DOC, .SXW eller (föredragsvis) .RTF, och komma efter litteraturförteckningen.
  • Video: Formatet ska vara .AVI eller .MPG och varje fil får vara på högst 500 KB.
  • Animerade Gif-filer: Varje fil får vara på högst 300 KB.
  • Man får använda sig av filer gjorda i Flash, med de får endast skickas i formatet .fla
   Om filen eller filerna är större än 5 MB, skicka materialet på en CD via post till:
   QCVC - Courreges 40 (3100) Paraná, Entre Ríos, ARGENTINA

Presentationer i Power Point, Open Office eller liknande

Villkor

 • Presentationer som man skickar i Power Point eller liknande ska ha en medföljande text till varje diabild (se exempel). Detta krav är baserat på tidigare erfarenheter, där man noterat att diabilder med medföljande text underlättade förståelsen av framställningen. Utan detta krav accepteras inte presentationen.
 • Presentationerna får max innehålla 45 diabilder och dokumenten ska vara mindre än 5 MB.
 • Stillbilderna som man infogar i presentationen får endast vara i formaten .JPG eller .GIF
 • Varje diabild ska vara numrerad
 • För att underlätta läsningen på skärmen, och för att ge ett bra intryck, ska diabilderna innehålla:
  • Högst tio rader text.
  • En hög kontrast mellan bakgrund och text: använd helst ljusa bakgrunder (de mörka bakgrunderna försvårar och fördyrar tryckning) med fulla färger (degradé).
  • Om de innehåller en institutionslogga eller sidor med ritningar, rekommenderas att de inte upptar mer än 10 % av bredden och/eller höjden.
  • Tabeller: använd det sedvanliga tillvägagångssättet i Power Point: Infoga > Tabell. Försök att undvika att importera tabeller från Word eller dylikt. Man kan infoga tabeller som finns i grafiskt format.
  • Grafik: använd helst de vanliga rutinerna för grafik i Power Point, Excel eller Open Office. Här kan man också infoga grafik som finns i det grafiskt format. I de fall där man använt sig av grafiska fält och tårtbitar m.m. ska ifyllningsfärgerna vara fulla (degradé) och referenserna fullt synliga (tänk på att diabilden tar upp en tredjedel av skärmen från monitorn)
 • För texten som ska åtfölja varje diabild finns det två möjligheter:
  • Att skriva texten i Word i .DOC .SWX eller .RTF-filer och skicka som bifogad fil, var noggrann med att numrera varje text
  • Använda sig av det sedvanliga sättet med fotnoter i Power Point eller Open Office:
   • Skapa diabilderna i dess vanliga form,
   • välj därefter ”se” på menyn och sedan ”Fotnoter”.
   • Skriv i fönstren för anteckningar (nederst) texterna som matchar och spara.
   • Så inkluderas redogörelsen för varje diabild i dokumentet i Power Point.

  Anmärkning: Följ följande ordning: skapa först diabilden och aktivera sedan sidan med fotnoter.

Vi hoppas att du har förståelse för dessa krav och vi tackar för din medverkan i QCVC- aktiviteterna.


 

© 1994-2007 CETIFAC - Bioengineering UNER. Webmaster
Updated: 03-Abr-2007