QCVC
Kommittéer
Vetenskaplig verksamhet
Central hall
Allmän information
FAC
  De tematiska områdena
  Instruktioner för presentatörer

 Instruktioner för föreläsare

 Forum
  Allmän information
 REFACIN
 Sponsorer

Sista datum för att skicka in abstracts: 30 juni 2007
Från och med den 1 januari 2007 tar vi emot resuméer

Programkommitée - Insändning av arbeten - Priser

Instruktioner för insändande av resuméer

Opublicerade arbeten och arbeten som presenterats vid kongresser under 2006 och 2007 antas. Vi antar inte resuméer av arbeten som publicerats på Internet.

Fria ämnen som presenterats vid FAC:s 25:e och 26:e nationella kardiologikongresser anses antagna för presentation på QCVC (instruktioner för godkännandet av föredraget)

Resuméer ska skickas i formaten .DOC, .SXW eller (föredragsvis) .RTF, som en e-postbilaga (bifogad fil eller attachment) till adressen send-abst@fac.org.ar

Språk: Resuméer får skickas på spanska, engelska och/eller portugisiska. I de fall där de skickas på spanska eller portugisiska, rekommenderas (dock inte obligatoriskt) att man även skickar en version på engelska.

Format

 • Resuméns får inte omfatta mer än 300 ord (exklusive titel, författare och ursprung).
 • Titeln på arbetet bör placeras först, utan förkortningar, Arial 12, svart, centrerad.
 • Därefter författare: Efternamn följt av förnamn. Förnamnen på författarna bör vara separerade vid punkt och kommatecken, Arial 10, svart, centrerat.
 • Därefter placeras namnet på den institution, staden, provins eller delstat och land där arbetet utförts, Arial 10, normal, centrerat.
 • Slutligen presenteras texten i resumén i Arial 10, normal, enligt följande ordning:

  Introduktion
  Syften/mål
  Material och metoder
  Resultat
  Diskussion
  Slutsatser

Exempel:

Användning av sotanol på patienter med hjärtsvikt  orsakad av chagas sjukdom
Pérez José; Romero Antonio Francisco; Quiroga Atilio
Södra regionsjukhuset. Río Turbio, Santa Cruz. Argentina.

Introduktion: Hjärtsvikt...
Syften: Det nuvarande arbetet...
Material och metoder: 18 patienter...
Resultat: Grupp A:....
Diskussion: Processen av...
Slutsatser: Svaren...

Resuméen ska anmälas till något av följande ämnesområden (anmälan kan ändras av programkommittén):

 • Arytmi och elektrofysiologi
 • BiotekBioteknik och medicinsk informatik
 • Idrottskardiologi
 • Nukleärkardiologi
 • Pediatrisk kardiologi
 • Ischemisk hjärtsjukdom
 • Grundforskning
 • Kardiovaskulär kirurgi
 • kokardiografi
 • Chagas sjukdom
 • Kärlsjukdomar i hjärnan och perifera kärlsjukdomar
 • Kardiovaskulär omvårdnad
 • Epidemiologi och kardiovaskulär prevention
 • Kardiovaskulär farmakologi
 • Hemodynamik – Kardiovaskulär behandling
 • Hypertoni
 • Hjärtsvikt
 • Myokardiopati
 • Kardiovaskulär återhämtning och extrakorporeal perfusion 
 • Kardiologiteknik

Utöver det bör även följande uppgifter om varje författare stå med:

 • Efternamn och fullständigt förnamn.
 • Institution/institutioner där det vetenskapliga arbetet bedrivs.
 • Adress, telefonnummer, fax och e-postadress (varje arbete bör ha minst en e-postadress).

Alla författare ska vara anmälda till den femte internationella kardiologikongressen via Internet – QCVC (observera att flera personer kan anmäla sig under en och samma e-postadress).

Programkommitté

En programkommitté analyserar alla resuméer och delar in dem i följande kategorier:

 • Antagen som fritt ämne
 • Kan antas efter ändringar
 • Avvisad

Normalt tillvägagångssätt vid hanteringen av resuméerna:

 • De tas emot av den vetenskapliga kommittén (CC).
 • CC skickar kopior till tre ledamöter (domare) av Programkommittén, utan att ange författarens namn eller arbetets ursprung.
 • Domarna gör en bedömning av resumén och skicka den till CC:
  • Kategori:
   • Antagen som fritt ämne
   • Under omarbetning
   • Avvisad;
  • korrigeringar och ändringar krävs för att den skall bli antagen;
  • Motivering vid avvisning.
 • Den vetenskapliga kommittén meddelar författarna resultaten.
 • Om resumén hamnar i kategorin ” Kan antas efter ändringar”, skickar CC de nödvändiga korrigeringsuppgifterna till författarna, och dessa har tid på sig fram till den 15 juni för att skicka tillbaka den korrigerade resumén (detta är den sista versionen som kan antas eller avvisas).
 • Det slutliga resultatet avgörs genom majoritetsbeslut av de tre ledamöterna (till exempel:
  • Om två av tre ledamöter beslutar att anta resumén, antas den;
  • Om två av tre ledamöter beslutar att avvisa resumén, avvisas den;
  • Om två av tre medlemmar anser att beslutet om att resumén ska hamna under kategorin ” Kan antas efter ändringar”, blir det så;
  • Om en anser att den ska antas, en annan att den ska ändras och den tredje att den bör avvisas, hamnar den under kategorin ” Kan antas efter ändringar”.
 • CC:s beslut, baserat på domarnas kategorisering, går inte att överklaga.

Presentation av arbetet (fritt ämne)

När Programkommittén väl uttalat sig och endast i de fall där resumén antagits som ”fritt ämne”, får avhandlingar inges på spanska, portugisiska eller engelska. I de fall där avhandlingen är på spanska eller portugisiska, rekommenderas (inte obligatoriskt) att man även skickar en version på engelska. Innehållet ska till fullo stämma överens med resumén.

De fria ämnena får ha texter och bilder enligt följande:

Vid insändandet av materialet måste texten separeras från bilderna och bilderna måste skickas via e-post som bifogade filer i ursprungligt format:

Text

Skall vara uppställd i följande ordning:

  • Introduktion
  • Syften/mål
  • Material och metoder
  • Resultat
  • Diskussioner
  • Slutsatser

• Texten ska skickas som .DOC eller (helst) .RTF-filer
• Maximal längd: tre A4-sidor
• Bakgrund och format: Rubrik: Arial 14, svart, skrivet i stora och små bokstäver
• Författare: Arial 12, svart
• Källor: Arial 10, normal
• Referat: Arial 10, normal, enkelt radavstånd
• Överskrifter: Arial 8, normal, enkelt radavstånd
• Citat i texten hämtat ifrån böcker: Arial 8, normal, inom parentestecken [ ]
• Litteraturförteckning: Arial 8 , normal, enkelt radavstånd

• I förekommande fall skall det tydligt anges om det gjorts:

• På en latinamerikansk institution,
• Av AT-läkare,
• Av sjukskötare,
• Av tekniker.

Bilder

Upp till sju bilder får finnas med. Det kan vara stillbilder, exempelvis tabeller, diagram eller fotografier, eller rörliga (dynamiska) bilder, exempelvis videoinspelningar av ekokardiografier, angiografier, ventrikulografier m.m.

• Stillbilderna ska vara separerade ifrån texten och skickade som bifogade filer i sitt ursprungliga format.
• Bildrubrikerna ska ligga i samma dokument som texten, i formatet .DOC eller (helst) .RTF, och komma efter litteraturförteckningen.
• Om de ska vara skannade, ska upplösningen vara den högst 150 dpi
• Format: endast formaten .JPG eller .GIF
• Största storleken i pixlar: bredd 600, höjd 450 (om de är bredare eller högre så överväg möjligheten att dela upp dom).
• De rörliga (dynamiska) bilderna ska vara separerade ifrån texten och skickade som bifogade filer i originalformat (.JPG eller .GIF, ej DOC eller RTF).
• Bildrubrikerna ska ligga i samma dokument som texten, i formatet .DOC eller (helst) .RTF, och komma efter litteraturförteckningen.
• Videor: Formaten ska vara .AVI eller .MPG, och varje dokument får vara på högst 500 KB.
• Man kan använda sig av dokument gjorda i Flash, med kravet att det endast skickas i formatet .fla. Skulle dokumenten vara större än 5 MB, skicka materialet på en cd via vanlig post till:
QCVC - Courreges 40 (3100) Paraná, Entre Ríos, ARGENTINA

Animerade Gifs: Varje dokument i .GIF, får ha en maxstorlek på 300 KB.

Viktig anmärkning: Presentationer av fria ämnen i formaten av typen Power Point, Open Office eller liknande godtas inte.

Priser

Resuméer som presenteras under den femte internationella kardiologikongressen via Internet – QCVC som får minst sex poäng av Programkommittén  (och där maxpoängen är sju), kan medverka i pristävlingen, till vilken man då bjuder in författaren att skicka in sitt arbete. Arbetet granskas då av en särskild jury.

En nödvändig förutsättning för att man skall kunna få pris är att det inskickade arbetet följer anvisningarna (se ”Presentation av arbetet (fritt ämne)).

Priserna delas ut inom följande kategorier:

• Det bästa vetenskapliga arbetet som presenterats på QCVC
• De bästa arbetena
• inom grundforskning
• inom klinisk forskning
• inom epidemiologi och kardiovaskulär prevention (sponsrat av stiftelsen InterAmerican Heart Foundation)
• som gjorts vid en iberoamerikansk institution
• som gjorts av en AT-läkare
• inom kardiovaskulär omvårdnad
• som gjorts av tekniker inom det kardiovaskulära området

Priserna består av ett Diplom utfärdat av Argentinska kardiologförbundet och en  publicering av arbetet i Argentinska kardiologförbundets tidning.

Juryns prisbeslut vid QCVC kan ej överklagas.

 

Fria ämnen vid FAC:s 25:e o ch 26:e nationella kardiologikongresser:

Författare till fria ämnen vid de 25:e och 26:e nationella kardiologikongresserna måste ansöka om att få vara med på QCVC på send-abst@fac.org.ar. Resuméer ska inte skickas in. De får även skicka in det fria ämnet i enlighet med instruktionerna, och samtidigt meddela att de presenterats vid de 25:e och 26:e nationella kardiologikongresserna.

 

© 1994-2007 CETIFAC - Bioengineering UNER. Webmaster
Updated: 03-Abr-2007